Prace literackie naszych uczestników

Ładny kawałek świata...

Świadek wieku...

Pisać kreatywnie...

Najważniejsza jest rozmowa z ludźmi

Świat nasz - a tamten...

Robienie wywiadów to praca dla wytrwałych i pozbawionych zbyt rozbuchanego
ego. Na ogół nikt nie pamięta nazwiska dziennikarza, ponieważ zawsze jest w cieniu
tego, z kim rozmawia.
Katarzyna Bielas, Nie dla narcyzów,
w: Biblia dziennikarstwa,
pod red. Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2010
To, co spotyka dziennikarza prasy lokalnej, nie zdarzy się nigdy dziennikarzowi
w Warszawie (…)
Siłą gazety lokalnej jest jej lokalność. Piszmy śmiało imiona i nazwiska naszych
mieszkańców – nasi czytelnicy szukają ich w gazecie (…)
Bywa, że ludzie widzą w swoim lokalnym dziennikarzu ostatnią deskę ratunku. Nie
bagatelizujmy tego. Pomagając innym, pomożemy naszym czytelnikom. A przy
okazji sobie.
Jurek Jurecki (właśc. Józef Jerzy Jurecki), Nasz dziennikarz,
w: Biblia dziennikarstwa,
pod red. Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2010
Karol Borys
Najważniejsza jest rozmowa z ludźmi
Wywiad z Leszkiem Proskurą – wójtem Gminy Siennica Różana
Leszek Proskura - dzięki poparciu ludzi i angażowaniu się w organizacjach
społecznych - w Związku Młodzieży Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej - w 1990
roku, po przemianach administracyjnych, został wójtem gminy Siennica Różana.
Pełni tę funkcję przez 29 lat aż do dziś. Uważa, że najważniejsze w jego pracy jest
rozmowa z ludźmi. Samo prowadzenie samorządu jest trudnym zadaniem, ponieważ
trzeba zabiegać o środki na realizację inwestycji i sprostać wymaganiom
mieszkańców.
Jaka jest struktura gminy?
Gmina jest obszarem typowo rolniczym, na którym występują urodzajne ziemie
z przewagą 4 i 3 klasy. Ziemie owocują dobrymi plonami. Najbardziej popularne
uprawy na tym terenie to: buraki cukrowe, pszenica i rzepak. Gmina przy tym skupia
wspaniałych i pracowitych rolników, którzy korzystają również ze środków unijnych
i ze szkoleń. Co warunkuje lepszy plon i polepszenie warunków życia na terenie gminy
Siennica Różana.
Jakie ważne cele i zadania wyznacza Pan swojej gminie na
najbliższe lata?
Głównym celem gminy na przyszłe lata jest rewitalizacja parku, w którym jest
przewidziana budowa nowych alejek, ławeczek, oświetlenia i zamontowanie
monitoringu. W przyszłości jest przewidziany remont amfiteatru i rozbudowa
dworku.
A uprzednie największe i najważniejsze inwestycje i zadania?
Pierwszą inwestycję realizowaną na większą skalę było wybudowanie sieci
wodociągowej. Aktualnie 94% gminy jest zwodociągowane. Drugą ważną inwestycją
była telefonizacja gminy w latach 1992/1993. Przeprowadził ją komitet społeczny,
który zakupił centralę telefoniczną. Równocześnie szukał inwestorów i kabli na
dokończenie planu inwestycji, ponieważ kiedyś na każdym sołectwie był tylko jeden
telefon.
Skąd gmina czerpie środki finansowe na inwestycje, czy korzysta
z funduszy zewnętrznych? Czy wykorzystuje nowoczesne rozwiązania,
mające zapewnić np. zmniejszenie kosztów energii elektrycznej?
Gmina bardzo chętnie korzysta ze środków unijnych, z których czerpie dużo
korzyści. Dodać należy, że gmina dodatkowo do tej pory zrealizowała kompleksowe
uregulowanie retencji i budowę zbiornika retencyjnego. Przez minione lata w gminie
był przeprowadzony program z wykorzystaniem kolektorów słonecznych na ciepłą
wodę. W 2018 roku zakończono budowę oczyszczalni przydomowych w całej gminie
i kapitalną wymianę kanalizacji w Siennicy Różanej. Aktualnie jest realizowany
projekt fotowoltaiki, na który jest dużo chętnych i ma zapewnić prąd z odnawialnych
źródeł energii gospodarstwom domowym. Samorząd na lata 2019/2020 przewidział
remont i termomodernizację wszystkich świetlic i strażnic na terenie gminy Siennica
Różana. Dodatkowo w miejscowości Boruń powstała nowa świetlica.
Jaki jest stan finansów gminy?
Gmina nie jest zadłużona. Budżet jest stabilny i zabezpiecza większość potrzeb
mieszkańców, m.in. na gminie spoczywa odpowiedzialność odśnieżania dróg
i chodników podczas zimy. Przy inwestycjach unijnych gmina w pierwszej kolejności
musi zawsze pokryć swoje wszystkie koszty z tytułu inwestycji, żeby Urząd
Marszałkowski w Lublinie mógł przelać środki na realizację projektów. W ostatnim
czasie przybywa coraz więcej nowych dróg z chodnikami, które zapewniają większe
bezpieczeństwo pieszym. Dokonano remontu kilku dróg na odcinkach Siennica Duża
i Siennica Mała, czy wykonano drogę powiatową Wola Siennicka z chodnikiem, gdzie
gmina partycypowała w 50% w budowę drogi, a także dodatkowo remont drogi
wojewódzkiej Wola—Boruń z chodnikiem. Dokonano modernizacji drogi Maciejów—
Wola Siennicka. Gmina dodatkowo zgłosiła wniosek na budowę drogi Zagroda—
Maciejów, gdzie powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Zadaniem gminy jest pielęgnowanie i utrzymanie inwestycji w dobrym stanie,
żeby służyły przez lata mieszkańcom. I to zadanie chcemy jak najrzetelniej realizować.
Poproszę jeszcze o kilka słów na temat oświaty na terenie gminy.
Gmina przeznacza środki na oświatę, ponieważ nie starcza subwencji
i samorząd musi do tego dokładać. Kilkanaście lat temu rozbudowano Szkołę
Podstawową im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Osiąga dobre wyniki w kształceniu
uczniów. Zarazem jest to jedyna szkoła podstawowa na terenie gminy. W planach
mamy remont kapitalny sali gimnastycznej w szkole. Zostanie wycyklinowana
podłoga, malowanie i zostaną wykonane pewne remonty na zewnątrz obiektu, by
poprawić warunki dla uczniów szkoły. Naszą dumą jest Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego z piękną pełnowymiarową halę sportową, w której są
organizowane imprezy stałe, jak na przykład koncerty noworoczne czy turniej tańca
towarzyskiego, który odbywa się już kilka lat i cieszy się popularnością wśród
najlepszych tancerzy z całej Polski i mieszkańców gminy.
Siennica Różana słynie z bogatego życia kulturalnego.
Sporo ludzi angażuje się w kulturalne życie gminy. Uczestniczą w różnych
wydarzeniach organizowanych m.in. przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
Aktywnie działają w Kołach Gospodyń Wiejskich, w Teatrze Pokoleń, w Kapeli
Siennica i grupach chóralnych, malarskich, i piszących wiersze. Wydawane jest
czasopismo „Ziarno”, które opisuje wszystkie wydarzenia kulturalne związane
z gminą Siennica Różana.
Najnowszym pomysłem kulturalnym, ale i edukacyjnym, jest
realizowana właśnie w Siennicy Różanej Wakacyjna Akademia Kultury.
Wakacyjna Akademia Kultury jest nawiązaniem do Wakacyjnej Akademii
Reportażu zapoczątkowanej w 2009 roku przez - nieżyjącego już niestety - Franciszka
Piątkowskiego. Można było ją zrealizować dzięki pozytywnie ocenionemu projektowi
skierowanemu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skąd gmina
otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Wydarzenie jest dosyć ciekawe, bo
w Akademii Reportażu uczestniczyli tylko studenci z całej polski, którzy szkolili się
w dziedzinie reportażu. W aktualnej odsłonie dwutygodniowego projektu są grupy
dzieci ze szkoły podstawowej i średniej, grupy studentów i seniorów. W przyszłości
gmina również będzie zabiegać o środki na podobny projekt.
Wywiad został przeprowadzony 12 lipca 2019 roku
w Urzędzie Gminy Siennica Różana